Goda råd för en god arbetsmiljö

Goda råd för en god arbetsmiljö

Luxafor FLAG busylight i öppna kontorslandskap Läsning Goda råd för en god arbetsmiljö 5 minuter

Skapa en produktiv arbetsdag – och ingå en kontorspakt:

En lyckad arbetsdag mäts inte bara i uppnådda resultat, utan också i upplevelsen av välbefinnande och tillfredsställelse vi känner när vi kliver ut från kontoret. En sådan dag innehåller mer än bara listor på uppgifter och uppsatta deadlines. En lyckad arbetsdag kräver en optimal arbetsmiljö med rätt förutsättningar för koncentration och fokus. Forskning har upprepade gånger visat att vår arbetsmiljö har en direkt inverkan på vår produktivitet, välbefinnande och förmåga att behålla fokus.

I den här artikeln kommer vi att undersöka vikten av en god psykosocial arbetsmiljö och introducera begreppet koncentrationsljus, även kallat busylight eller fokuslampa.

Vi kommer också att ge dig praktiska råd om hur du skapar de perfekta förutsättningarna för en produktiv arbetsdag genom att kombinera en hälsosam kommunikativ miljö med en kontorspakt.

Genom att följa dessa råd kan du inte bara förbättra din egen prestation, utan också skapa en mer harmonisk och konstruktiv arbetsdag för dina kollegor.

Låt oss dyka in i hur en positiv psykosocial arbetsmiljö och koncentrationsljus kan revolutionera ert sätt att arbeta, och hur ni kan ta konkreta steg mot en mer produktiv och tillfredsställande arbetsdag. 

Effektiv användning av busylights: Optimera er arbetsdag och kommunikation

Under en stressig arbetsdag kan det vara svårt att signalera till dina kollegor när du är tillgänglig för samtal eller arbetar med en uppgift som kräver koncentration. Det är här koncentrationsljus, busylights, kommer in i bilden som en effektiv lösning. Dessa små ljusenheter bidrar till att förbättra arbetsmiljön och underlätta kommunikationen på arbetsplatsen. Här är några av de bästa egenskaperna med busylight: 

 1. Anpassa färgerna:

Välj en färg för din busylight som dina kollegor lätt kan tolka. Rött kan till exempel indikera att du inte är tillgänglig, medan grönt kan betyda att du är öppen för spontana samtal. Kommunicera och var konsekvent med din färgkodning så att alla snabbt och enkelt förstår vad du vill och behöver. 

 1. Ge tydliga signaler:

Innan du påbörjar en uppgift som kräver din fulla koncentration, slå på busylight för att visa att du är "upptagen". Detta signalerar till dina kollegor att du inte får bli störd alls, vilket kan hjälpa dig att arbeta mer koncentrerat och skapa ett flow. 

 1. Skapa ett bra samarbetsklimat:

När du är öppen för spontana samtal ställ då in busylight för att visa att du är "tillgänglig". Detta uppmuntrar dina kollegor att interagera med dig och skapar en mer dynamisk samarbetsprocess. 

 1. Respektera signalerna:

En av de viktigaste faktorerna när du använder busylight är att se till att alla på arbetsplatsen respekterar de signaler som skickas ut. Om en kollega har sin busylight inställd på "upptagen", då är det viktigt att ingen stör om det inte är absolut nödvändigt. 

 1. Skapa tydlig kommunikation:

Använd busylights som en del av en arbetskultur med tydlig kommunikation. Kombinera dem med regelbundna statusuppdateringar och användning av digitala kommunikationsverktyg för att skapa en mer effektiv och strukturerad arbetsdag.

Genom att använda busylights på ett sätt som passar era arbetsuppgifter och er arbetsmiljö, kan ni skapa en mer produktiv och harmonisk arbetsplats. 

Vad innebär det att ingå en kontorspakt?

Att ingå en kontorspakt kan vara ett fördelaktigt sätt att fastställa riktlinjer och normer för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Här är några steg att tänka på när ni vill göra en kontorspakt: 

 1. Identifiera behoven: Börja med att identifiera de områden där tydliga riktlinjer och normer behövs. Det kan handla om kommunikation, samarbete, arbetsrutiner, användning av gemensamma ytor etc. Involvera medarbetare och chefer i denna process för att få en bredare förståelse för behoven. 
 1. Utforma ett team: Skapa en liten arbetsgrupp bestående av representanter från olika avdelningar och nivåer. Detta team kan arbeta tillsammans för att utveckla kontorspakten och se till att den tillgodoser olika perspektiv och behov. 
 1. Definiera värderingar och normer: Identifiera de kärnvärden och normer som kontoret vill främja. Detta kan inkludera respekt, öppenhet, samarbete, effektiv kommunikation etc. Dessa värden kommer att ligga till grund för kontorspakten. 
 1. Utforma kontorspakten: Formulera kontorspakten i tydliga och enkla termer. Använd ett språk som är lätt att förstå och använd konkreta exempel för att illustrera varje norm eller riktlinje. Håll pakten kort och saklig så att den är lätt att komma ihåg och upprätthålla. 
 1. Inkludera åtaganden: Tydliggör vilka åtaganden alla anställda går med på genom att underteckna kontorspakten. Detta kan inkludera åtaganden som att respektera andras arbetsområden, aktivt delta i möten, följa etikettregler för e-post etc. 
 1. Lyft fram fördelarna: Beskriv de potentiella fördelarna med att följa kontorspakten. Det kan handla om förbättrad arbetsmiljö, bättre samarbete eller ökad produktivitet och trivsel. 
 1. Få alla ombord: Presentera kontorspakten för hela kontoret. Håll en presentation eller ett möte där ni förklarar paktens syfte och innehåll. Därefter kan alla underteckna och åta sig att ingå i kontorspakten. 
 1. Kontinuerlig uppföljning: Efter implementeringen av kontorspakten är det viktigt att följa upp och utvärdera dess effektivitet. Håll regelbundna möten eller undersökningar för att bedöma om fastställda normer och riktlinjer följs och om justeringar behövs. 

Genom att följa dessa steg och anpassa dem till er kontext och organisations behov kan ni skapa en effektiv och konstruktiv kontorspakt som bidrar till en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. 

Ha nu en härlig arbetsdag – och kom ihåg att respektera ljuset och kontorspakten 😊